NamiotyNamioty

NAMIOTY CATERINGOWE – NA RÓŻNE OKAZJE

 

Namioty cateringowe, to propozycja skierowana głównie do osób prywatnych organizujących niewielkie rodzinne przyjęcie.

Posiadamy namioty o wymiarach:                                                                  

–  5×6, (wysokość 2,75 metra) przeznaczony dla max 40 osób,      

–  5×12, (wysokość 2,75 metra) przeznaczony dla max 80 osób

Więcej informacji: 787 204 784

Regulamin

Regulamin wynajmu obowiązuje każdego klienta który korzysta z usług firmy PASJA .S.C.

1. Wynajem namiotów prowadzimy zawsze z transportem i montażem, dzięki czemu nasz sprzęt pozostaje w bardzo dobrym stanie.

2. Wynajem namiotów prowadzimy wyłącznie dla celów organizacji imprez, z wyłączeniem zastosowań mogących narazić namioty na przyspieszone zużycie lub uszkodzenie (np. zadaszenie grilli).

3. Firma zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania zadatkowanej usługi z przyczyn losowych (np. zniszczenie namiotu przez silny wiatr), których nigdy nie można w 100% wykluczyć, zwracając w takiej sytuacji wpłaconą przez klienta zadatku.

4. Wszelkie usługi dla klientów wykonujemy na podstawie ustaleń pisemnych (korespondencja e-mail), w której klient zdecydowany na skorzystanie z usług firmy podaje dane do sporządzenia umowy, stanowiącej zobowiązanie.

5. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi – prosimy o rozważne składanie zamówień.

6. Zmiana zamówienia nie może zmniejszać uzgodnionej wcześniej wartości zamówienia. Zmianę zamówienia należy zgłosić najpóźniej na 3 dni przed jego realizacją, wtedy zostanie określona możliwość jej wykonania (w miarę dostępności wynajmowanego sprzętu)

7. Zmiana terminu realizacji zamówienia często może okazać się niemożliwa dlatego prosimy o przemyślane składanie zamówień.

8. Klient powinien poinformować firmę o rezygnacji z usługi nie później jak na dwa dni przed realizacją zamówienia. Niedostosowanie się do tego zapisu skutkuje poniesieniem kosztów transportu według określonej stawki.

9.Rezygnacja z zamówienia przez klienta w części lub całości po wpłacie zadatku nie rozwiązuje umowy (nie powoduje anulacji zamówienia) i nie stanowi podstawy do żądania zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.

10. Płatność końcowa za wykonanie usługi wynajmu następuje przy montażu (nie pobieramy kaucji za wynajmowane namioty oraz sprzęt) lub przy demontażu sprzętu, w gotówce lub przelewem bankowym wykonanym maksymalnie z datą demontażu.

11. Minimalna wartość zamówienia wynosi 600 zł brutto.

12. Ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę wynajmu. Wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej leży po stronie klienta (najemcy).

13. Standardowy okres wynajmu namiotów oraz sprzętu liczy dwie doby. Możliwy jest wynajem kilkudniowy a jego cena uzależniona jest od terminu oraz całkowitej wartości zamówienia.

14. Cena wynajmu uzależniona jest od miejsca świadczenia usługi, terminu i wielkości zamówienia.

15. W przypadku złych warunków pogodowych (tj. uniemożliwiających bezpieczne prace montażu/demontażu – porywisty wiatr, ulewa) klient (najemca) akceptuje fakt, że montaż namiotów oraz sprzętu może zostać wstrzymany, opóźniony lub nawet całkowicie odwołany.

16. Wynajem zamawianego sprzętu takiego jak: namioty, oświetlenie podstawowe czy dekoracje obejmuje montaż oraz demontaż na poziomie 0 – bez wnoszenia po schodach, przy bezpośrednim dostępie do miejsca montażu.

17. Klient (najemca) jest odpowiedzialny za pełne udostępnienie miejsca i montażu wynajętego sprzętu w ustalonym wcześniej terminie i czasie.

18. Montaż wykonujemy według otrzymanych wskazówek/wytycznych. Zmiana miejsca montażu po jego wykonaniu, jako wymagająca wykonania dodatkowych prac, może być niemożliwa (napięty plan montaży).

19. Brak bezpośredniego dostępu do miejsca montażu, który wiąże się z koniecznością wykonania dodatkowych prac (np. wyrównania lub utwardzenia terenu, przenoszenia towarów na odległość pow.10m, itp.) stanowi dodatkowy koszt dla najemcy (ustalany przy zamówieniu lub na miejscu – jeśli klient wcześniej nie poinformował o zaistniałym fakcie) i w przypadku braku wcześniejszej informacji od klienta oraz napiętego planu montażu w danym dniu, może spowodować przełożenie lub anulowanie wynajmu/montażu z winy klienta (najemcy).

20. Montaż wynajmowanego przez nas sprzętu wymaga równego podłoża (bez dołów, uskoków, krawężników oraz innych nierówności lub przeszkód). W innym przypadku konieczne są wspólne oględziny miejsca montażu lub wcześniejsze zgłoszenie faktu nierównego podłoża. Montaż na terenie nierównym lub rozmiękłym jest dodatkowo płatny i jako nie zawsze możliwy, musi być zgłoszony przez klienta przy składaniu zamówienia.

21. Montaż poszczególnych namiotów wymaga więcej miejsca niż rzeczywisty wymiar namiotu. Klient zobowiązany jest doliczyć do wymiaru namiotu minimum dwa metry na szerokość oraz na długość tak aby ekipa montażowa była w stanie go rozłożyć. Nie ma możliwości rozłożenia namiotu w miejscu, gdzie powierzchnia placu wynosi tyle samo co powierzchnia namiotu. W takim przypadku ekipa ma prawo odmówić rozłożenia zamówionego sprzętu.

Prace wykonywane przez ekipę montażową, w tym m.in. zmiany w ustalonym wcześniej ustawieniu namiotów czy konfiguracji wyposażenia są dodatkowo płatne.

22. Przy dostawie sprzętu do wynajmu i przy jego zwrocie niezbędna jest osoba reprezentująca klienta (najemcę), wskazana przy składaniu zamówienia i upoważniona do odbioru sprzętu i do wynajmu. Brak takiej osoby i/lub brak z nią kontaktu telefonicznego skutkuje obciążeniem finansowym klienta (najemcy) na kwotę 200% od wartości złożonego zamówienia.

23. Wszelkie uwagi dotyczące stanu sprzętu i jego zgodności z zamówieniem, a także zauważonych nieprawidłowości należy zgłaszać ekipie montażowej bezpośrednio przy montażu. Uwagi zgłaszane w późniejszym terminie jako niemożliwe do weryfikacji nie będą uwzględniane.

24. Wszelkie przestoje ekipy montażowej powstałe z winy leżącej po stronie wynajmującego lub organizatora stanowią koszt dodatkowy, który wyceniany jest indywidualnie i wynosi od 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę przestoju.

25. Opóźnienie w przekazaniu sprzętu z wynajmu (zwrotu) skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 50% wartości wynajmu nie zwróconej na czas rzeczy naliczanej za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu z wynajmu.

26. Dla zapewnienia dobrego stanu sprzętu wynajem namiotów i wyposażenia prowadzimy wyłącznie z naszym transportem (dowóz i odbiór), bez możliwości samodzielnego odbioru towaru z magazynu.

27. Transport wynajmowanego sprzętu liczony jest wg. cennika lub stanowi koszt dodatkowy doliczany do kosztu wynajmu, ustalany jest indywidualnie i zależy od miejsca transportu oraz całkowitej wielkości zamówienia.

28. Transport powyżej 30 km cena 3 zł/km

29. Transport na miejscu tzn. przenoszenie lub przewożenie sprzętów w obrębie miejsca dowozu (wnoszenie na piętro oraz transport do miejsca oddalonego od miejsca rozładunku) stanowi koszt dodatkowy ustalany indywidualnie.

30. Najemca zwraca wynajmowany sprzęt w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie i uporządkowanym.

31. Klient odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia wynajmowanego sprzętu powstałe w okresie wynajmu, takie jak rozdarcia, rozcięcia, uszkodzenia konstrukcji i zabrudzenia trudne lub niemożliwe do usunięcia (np. powstałe z flamastrów, farb, tłuszczów, itp.) i to zarówno te, które spowodowane są działaniem klienta (najemcy), jak również działaniem osób trzecich niezwiązanych z najemcą oraz czynnikami atmosferycznymi (silny wiatr, burza, zalanie, itp.).

32. Zabronione jest naklejanie taśm, naklejek samoprzylepnych i innych materiałów mogących pozostawić ślady na konstrukcji lub poszyciu namiotów oraz reszcie sprzętu.

33. W okresie wynajmu klient (najemca) ma obowiązek dozorować wynajmowany sprzęt i niezwłocznie zgłosić wynajmującemu wszelkie nieprawidłowości i zdarzenia dotyczące wynajmowanego sprzętu, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania lub przyczynić się do powstania uszkodzeń wynajmowanego sprzętu.

34. Zabronione jest używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

35. Dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wynajmowanego sprzętu ekipa montażowa udziela klientowi (najemcy) ustnych informacji z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych.

36. Klient jest zobowiązany do udzielenia osobom trzecim korzystającym z przedmiotów najmu instruktażu bezpiecznego użytkowania wynajętego sprzętu.

37. W obrębie wynajętego sprzętu klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.

38. Klient akceptuje fakt, że użytkowanie namiotów musi zostać wstrzymane jeżeli występują niekorzystne warunki atmosferyczne, a w szczególności silny wiatr (o sile większej niż 6 m/sek – dla namiotów lekkich)